Willem Twee muziek en beeldende kunst, gevestigd aan Boschveldweg 471-473 5211 VK ’s-Hertogenbosch, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring, laatst opgesteld op 23 mei 2018.

Contactgegevens:
www.willem-twee.nl
Boschveldweg 471-473
5211 VK ’s-Hertogenbosch
+31 73 612 34 22

Jaap Houdijk is de Functionaris Gegevensbescherming van Willem Twee muziek en beeldende kunst. Hij is te bereiken via jaaphoudijk@willem-twee.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Willem Twee muziek en beeldende kunst verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht 
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en organisatie hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via jaaphoudijk@willem-twee.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Willem Twee muziek en beeldende kunst verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van een bestelling voor een concert of andersoortige event waar een ticket voor gereserveerd dient te worden
 • Het afhandelen van je betaling
 • Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of seizoensbrochure
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Willem Twee muziek en kunst analyseert je gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming
Willem Twee muziek en beeldende kunst neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Willem Twee muziek en beeldende kunst) tussen zit. Willem Twee muziek en beeldende kunst gebruikt de volgende computerprogramma’s:

Stager Ticketing
Voor de online verkoop van tickets voor concerten en events
Voor de aanmaak van persoonlijke klantaccounts om volgende bestellingen te vereenvoudigen en te versnellen

WordPress
Voor de online presentatie van concerten en events op de website
Voor het bijhouden van een database van personen die zich abonneren op onze nieuwsbrieven
Voor de verzending van persberichten

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Willem Twee muziek en beeldende kunst bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Willem Twee muziek en beeldende kunst verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Willem Twee muziek en beeldende kunst gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Willem Twee muziek en beeldende kunst en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou zelf of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar jaaphoudijk@willem-twee.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Willem Twee muziek en beeldende kunst wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Willem Twee muziek en beeldende kunst neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via jaaphoudijk@willem-twee.nl.


De maatregelen die we getroffen hebben om alle persoonsgegevens te beveiligen zijn te vinden in onze security policy.