Leveringsvoorwaarden verhuur

Overwegende:

Voorliggende Algemene Leveringsvoorwaarden verhuur zijn onderdeel van te sluiten overeenkomsten met betrekking tot verhuuractiviteiten.

Persoon of organisatie die één of meerdere ruimtes huurt verder te noemen: huurder

Willem Twee muziek en Beeldende kunst verder te noemen: verhuurder

Het gehuurde
Artikel I

1. Het gehuurde is uitsluitend de door de verhuurder bij de totstandkoming van de huurovereenkomst als zodanig aangeduide ruimte.

2. De verhuurder heeft het recht zo nodig in de plaats van het gehuurde een andere ruimte in huur aan te bieden, welk aanbod door de huurder dient te worden aanvaard, indien de aangeboden ruimte gelijkwaardig is aan die van het gehuurde en zonder dat de verhuurder gehouden is tot enige schadevergoeding.

3. De huurder is niet bevoegd andere ruimten in het gebouw te betreden of te gebruiken, met uitzondering van voor medegebruikers van het gebouw toegankelijke gemeenschappelijke ruimten.

4. Behoudens het bepaalde in artikel 2, lid 2 heeft de huurder jegens de verhuurder geen recht op schadevergoeding, indien hij het gehuurde op het overeengekomen tijdstip niet in gebruik kan nemen doordat het gehuurde niet tijdig voor gebruik ter beschikking is gekomen, mits dit niet in gebruik kunnen nemen niet in overwegende mate te wijten is aan grove nalatigheid van de verhuurder.

5. Het is de huurder niet toegestaan het gehuurde voor een ander doel te gebruiken dan door de huurder is opgegeven, dit doel een andere benaming te geven dan is opgegeven, respectievelijk een reclame te maken die afwijkt van het eerder aan de verhuurder opgegeven doel.

Huurprijs en bijkomende kosten
Artikel 2

1. De overeengekomen huurprijs, alsmede de door de verhuurder in verband met de verhuur gemaakte kosten blijven verschuldigd wanneer de huurder, om welke reden dan ook van het gehuurde geen gebruik maakt.

2. Alle door de verhuurder te maken kosten voor extra voorzieningen buiten onze standaard pakketten om, zoals geluidsapparatuur, audiovisuele apparatuur en onvoorziene kosten van extra personeelsinzet ten behoeve van schoonmaak en ordehandhaving komen voor rekening van de huurder. Deze kosten zullen zoveel mogelijk vooraf aan de huurder worden opgegeven, doch de huurder zal zich in elk geval conformeren aan de bonafide opgave van de verhuurder achteraf.

3. Bij het vaststellen van de geldende verhuurprijzen, personele uurprijzen en horecaprijzen voor de huurder, is het jaar waarin de huurder de zaal huurt uitgangspunt. De verhuurder zal prijsstijgingen die zich voordoen nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, niet bij de huurder in rekening te brengen.

Reservering
Artikel 3

1. Een optie voor één of meerderen aan stichting Willem Twee toebehorende ruimten is vrijblijvend. Indien binnen twee weken voor aanvangsdatum geen huurovereenkomst tot stand komt, vervalt de optie automatisch. Indien zich binnen de optieperiode een andere gegadigde voor dezelfde periode bij stichting Willem Twee meldt, neemt de verhuurder direct contact op met de Optant.

2. Een verhuurovereenkomst komt tot stand op het moment waarop schriftelijk en/of digitaal akkoord is ontvangen op de offerte.

3. Tot het gehuurde behoort/behoren uitsluitend de in de huurovereenkomst omschreven ruimte(n). Huurder dient zich te houden aan de in de huurovereenkomst genoemde aanvangstijd en eindtijd. Activiteiten die nodig zijn voor opbouw, inrichting en/of aankleding of testen van apparatuur vallen standaard binnen de afgesproken uren.

4. Bij reserveringen van een vergaderruimte na 18.00 uur betaalt de huurder het avondtarief.

Annulering
Artikel 4

Kosteloos annuleren van een vergaderruimte geschied minimaal 2 weken voor aanvang van de reservering. Daarna geldt: bij annuleren minder dan 2 weken wordt 50 % van de huurprijs in rekening gebracht, bij minder dan 1 week 100 %.

Betaling
Artikel 5

1. De huurder is verplicht de huurprijs binnen 14 dagen na ontvangst van de volledige factuur te voldoen.

2. In geval van niet of niet tijdige betaling van de huurprijs of van de bijkomende kosten, zal de verhuurder de huurder een vast bedrag van 40,- en de wettelijke rente van 2% of 8 % in rekening brengen.

Inrichting en ontruiming
Artikel 6

1. De inrichting en ontruiming van het gehuurde moet geschieden in overleg met de verhuurder, uiterlijk 7 dagen van te voren dient de huurder de verhuurder in kennis te stellen van de door hem gewenste inrichting en indeling van het gehuurde. De verhuurder heeft het recht de huurder de bindende aanwijzingen te geven met betrekking tot de uitvoering van werkzaamheden in of aan het gehuurde en gebruik daarvan.

2. In opdracht van de huurder uitgevoerde werkzaamheden door derden zullen ten alle tijden door en vanwege de huurder aangesteld persoon worden begeleid.

3. Behoudens goedkeuring van de verhuurder mogen door de huurder geen veranderingen aan

het gehuurde worden aangebracht en mag onder meer niet op of in vloeren, muren, kolommen e.d. worden geplakt, gehakt, gebroken, geboord en gespijkerd.

4. Na beëindiging van de huurperiode dient de huurder het gehuurde op te leveren in de toestand zoals het te zijner beschikking is gesteld. Voldoet de huurder hieraan niet, dan is de verhuurder gerechtigd op kosten van de huurder de nodige voorzieningen te treffen en is de huurder aansprakelijk voor de schade, die ontstaat doordat de verhuurder als gevolg van de niet behoorlijke oplevering niet in staat is de ruimte weer te verhuren.

5. apparatuur zoals flipover, ledscherm zijn niet inbegrepen in de verhuren ruimtes. Een lijst met te huren zaken is bijgevoegd (pag 6). Deze apparatuur kan gehuurd worden in overleg met verhuurder.

6. In het gehele pand is gratis wifi netwerk Willem Twee beschikbaar.

Bepaling van orde 
Artikel 7

1. De huurder is jegens de verhuurder verplicht alle voorschriften en aanwijzingen die de gemeente ’s Hertogenbosch, de brandweer en/of andere autoriteiten ter zake van het gebruik van het gehuurde geven, na te komen en eventuele directe en indirecte kosten voor zijn rekening te nemen.

2. De activiteiten waarvoor de ruimte gehuurd wordt, zullen niet in strijd zijn met degrondwet en zullen geen expliciet politieke doelstelling kennen en/of religieuze overtuiging uitdragen.

3. Het aanbrengen van reclame aan, op en ronddrom het gehuurde en de inhoud van reclame-uitingen ten behoeve van een in het gehuurde te organiseren evenement, is in principe niet toegestaan, uitzondering behoeft te allen tijde schriftelijke toestemming van verhuurder.

4. In het gehuurde mogen zich geen licht ontvlambare of ontplofbare stoffen en andere gevaarlijke, dan wel hinderlijke goederen bevinden.

5. In het gehuurde alsmede in de gemeenschappelijke ruimten mogen geen door de huurder

en diens personeel of personen, meegenomen eet- of drinkwaren worden gebruikt, anders dan na uitdrukkelijke goedkeurig van de verhuurder. De verzorging van recepties, partijen, lunches, diners, e.d. mag uitsluitend geschieden door horeca van de verhuurder of cateringsorganisaties die door de verhuurder zijn aangegeven, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

6. Gebruik van artikelen in de minibar zoals drankjes, repen, snacks worden door verhuurder na afloop in rekening gebracht. Een prijslijst ligt op minibar.

7. Het aanbrengen en gebruik van eigen voorzieningen en installaties, zoals audioviuele apparatuur en geluidsapparatuur in het gehuurde, is de huurder niet toegestaan, tenzij uitdrukkelijk anders met de verhuurder is overeengekomen.

8. Verhuurder heeft het recht om de huur van de ruimte per direct te beëindigen indien omwonenden of andere huurders klagen over geluidsoverlast of enige andere overlast. Huurder zal per direct de ruimte verlaten indien verhuurder dit verzoekt.

9. Personen die aanstoot geven, de orde verstoren, de veiligheid van zichzelf of anderen in gevaar brengen, of handelen in strijd met één of meer voorwaarden waaronder het gebruik is toegestaan, worden door de verhuurder verwijderd uit de accommodatie.

10. Bij gebruik van ruimte dient de huurder aanwezig te zijn. Deze persoon houdt toezicht op de ruimte en de daarin aanwezige personen. Deze verantwoordelijke persoon is verplicht bij het verlaten van de ruimten de toegangsdeuren af te sluiten en zich ervan te overtuigen dat er geen mensen meer binnen zijn.

11. Huisdieren zijn niet toegestaan met uitzondering van hulphonden

12. In het hele gebouw is roken niet toegestaan.

13. De huurder is verantwoordelijk voor het op de hoogte brengen van deelnemers aan het door hem georganiseerde evenement deze algemene voorwaarden.

Aansprakelijkheid en vrijwaring aanspraken derden
Artikel 8

1. De verhuurder is jegens de huurder, diens personeel of personen, niet aansprakelijk voor de gevolgen van zichtbare of onzichtbare gebreken en/of eigenschappen van het gebouw of voor de gevolgen van het niet of niet tijdig nakomen van enige bepaling uit de huurovereenkomst , tenzij er sprake is van ernstige nalatigheid van de verhuurder.

2. Goederen van de huurder of derden bevinden zich voor, tijdens en na de huurperiode op eigen risico van de huurder in het gebouw. De verhuurder is niet aansprakelijk voor diefstal en/of vermissing van geld en/of goederen uit het gebouw.

3. Eventuele aansprakelijkheid verhuurder gaat tot maximaal het betaalde huurbedrag aan verhuurder voor de desbetreffende boeking.

4. De huurder vrijwaart de verhuurder voor eventuele aanspraken van derden ter zake van schade in gevallen, waarin de verhuurder zelfs jegens de verhuurder geen aanspraken op schadevergoeding heeft.

5. De verhuurder is bevoegd eenzijdig de boeking te annuleren wanneer richtlijnen opgelegd door de regering een verhuring niet mogelijk maken. Willem Twee volgt de informatie van het RIVM op de voet. Desondanks kan het voorkomen dat onjuistheid sluipt in de informatievoorziening. Huurder kan geen rechten ontlenen aan de verstrekte informatie op onze website, noch aan de hierover door ons verzonden mails met informatie hierover.

6. Alle werkzaamheden verricht door derden, die in opdracht van de huurder zijn aangesteld, zoals technici, standhouders, organisatiebureaus e.d., worden uitgevoerd voor rekening en onder verantwoordelijkheid van de huurder, met inachtneming van het gestelde onder artikel 6, lid 3.

Aanvullende bepalingen
Artikel 9

1. De huurder is niet bevoegd haar recht tot medegebruik over te dragen aan een andere partij.

2. De huurder zal het personeel van de verhuurder ten behoeve van de uitoefening van hun taak en het toezien op de naleving van de huurovereenkomst vrije toegang tot het gehuurde verlenen.

3. Fotograferen en filmen binnen het gebouw is zonder toestemming van verhuurder niet toegestaan.

4. Mocht de verhuurder na het sluiten van de overeenkomst vaststellen dat de bijeenkomst van racistische, fascistische en/of mensenrechten schendende aard is, heeft de verhuurder ten allen tijdens het recht de bijeenkomst éénzijdig te annuleren, zonder dat daar enige financiële vergoeding tegenover staat.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
Artikel 10

1. Op alle zaken die verband houden met de huur dan wel het gebruik van het gehuurde is het Nederlands recht van toepassing

2. Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te ’s-Hertogenbosch.

 

 

Download hier onze Leveringsvoorwaarden Verhuur